مشاوره،تحلیل آماری پایان نامه رضا بهرامی

معرفی گروه و خدمات آن:

نویسنده : رضا بهرامی | تاریخ : 10:4 - دوشنبه 3 تیر1392

با سلام

گروه دانش آماری متشکل از تعدادی از کارشناسان و اساتید مجرب رشته آمار می­باشد که هدف آن اشاعه صحیح علم آمار است. این گروه سعی بر آن دارد تا با کمک به محققان و دانشجویان عزیز در تحلیل­های آماری و پروژه­های تحقیقاتی آنها در تمامی نقاط کشور، همانند قبل، گامی هر چند کوچک در به کار بردن صحیح روش­ها و تکنیک­های به روز آماری، بردارد. کلیه دانشجویان عزیز و محققان ارجمند و سازمان­ها و شرکت­هایی که نیاز به مشاوره اماری دارند می­توانند از طریق شماره تماس یا ایمیل های زیر با مدیریت موسسه تماس حاصل نمایند.

شماره تماس: 09397494052 (رضا بهرامی)

پست الکترونیک:                 r.bahrami21@yahoo.com               spss2021@gmail.com

    خدمات گروه عبارتند از:

1. تدریس خصوصی آمار در کلیه مقاطع

2. انجام انواع مختلف پروژه های آماری و تحلیل پایان نامه ها:

تحلیل مسیر، تحلیل عاملی، تعیین حجم نمونه و اجرای روش های مختلف نمونه گیری، تحلیل مولفه های اصلی، رسم انواع نمودارهای آماری، محاسبه ی آماره های توصیفی، محاسبه ضریب آلفای کرونباخ، محاسبه روایی و پایایی پرسشنامه، رسم جداول فراوانی و انجام محاسبات مربوطه، برازش مدل های رگرسیونی مناسب و تفسیر خروجی ها، آزمون نرمال بودن به همراه رسم نمودار، تحلیل رگرسیون، آزمون­های همبستگی(کندال، پیرسون،‌ اسپیرمن، همبستگی جزئی، کانونی و ...)، آزمون های مقایسه میانگین ها(جداول آنوا یا آزمون f، آزمون t یک نمونه ای،‌ آزمون t نمونه های مستقل، آزمون t نمونه های جفت شده)، انجام انواع آزمون های ناپارامتری(کی دو، دوجمله ای، کلموگروف اسمیرنوف، من ویتنی، کراسکال والیس، کندال، ککران، فریدمن، علامت یا نشانه، مک نمار)، ضریب همبستگی کانونی، AHP ،QFD ،DEA، تحلیل سلسله مراتبی، معادلات ساختاری، تحلیل تشخیصی، تحلیل ممیزی، تحلیل خوشه ای و ... با استفاده از نرم افزارهایSpss ،Minitab، Splus ، Lisrel، Amos ،Topsis ، Eviews ، Statistica ،SmartPLS، VisualPLS، GraphPLS ، PLS، DEA Solver، GAMS،Expert Choice

 ۳.رشته هایی که می‌توانند از خدمات آماری گروه بهره ببرند عبارتند از:

پزشکی، تربیت بدنی، شیمی، صنایع غذایی، کشاورزی، مدیریت، تمامی رشته های پزشکی، علوم انسانی، علوم اجتماعی، آمار، علوم تربیتی، منابع طبیعی، زمین شناسی، ادبیات، جغرافیا، تاریخ، علوم سیاسی، هواشناسی، زیست شناسی، مهندسی صنایع، فناوری اطلاعات وارتباطات ICT، برنامه ریزی شهری، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، پرستاری، ایمنی شناسی، علوم آزمایشگاهی، تغذیه، علوم رفتاری، علوم اقتصادی، کتابداری، بازرگانی، روان شناسی، جامعه شناسی، جمعیت شناسی، بهداشت کار، گردشگری، زبان انگلیسی، دندانپزشکی، بهداشت محیط، پژوهشگری، تجارت الکترونیک، مدیریت اجرایی، مدیریت MBA، مدیریت آموزشی، مدیریت بازرگانی، مدیریت صنعتی، روانشناسی و هررشته ای و در هر مقطع تحصیلی که به علم آمار نیاز دارد.


دسته بندی : آموزش نرم افزار
برچسب‌ها: پروژه آماری, تحلیل آماری, آموزش, آمار, مشاوره آماری

 

روﯾﮑﺮدی ﺑﻪ ﺗﻠﻔﯿﻖ و ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶﺷﻨﺎﺳﯽ

نویسنده : ونوس | تاریخ : 18:50 - جمعه 30 آبان1393

کندوکاو در پژوهش ها برای رسيدن به نتايج مطمئن، رفع تناقضات موجود در انواع مطالعات، و کشف شکاف های دانشی از عمده اهداف پژوهش علمی است. فراتحليل، مروری سيستماتيک برای نيل به اين اهداف با تحليل آماری يافت ههای کمی حاصل از مطالعات مربوط به يک مسئله پژوهشی است . اين مقاله بر آن است تا زمينه ای مقدماتی برای مطرح کردن اين نوع تحليل در مسائل پژوهشی مختلف رشته علم اطلاعات و دانش شناسی فراهم کند؛ به همين سبب، به روش مروری و تبيينی به پيشينه، روش ها، رويکردهای آماری، فرصت ها و چالش های فراتحليل در اين رشته پرداخته است . فراتحليل مراحلي منظم و مدون دارد. تلخيص آماريِ نتايج، مهم ترين بخش اين مراحل است که سه رويکرد عمومی دارد. با وجود اهميت فراتحليل در توسعه و بلوغ حوزه هاي علمی، اين نوع مطالعه در اين حوزه هنوز چندان شناخته شده و رايج نيست و در انجام آن نقص و ناهماهنگی وجود دارد. نويسندگان مقاله های پژوهشی و سردبيران مجلات بايد رهنمودهايی را برای تدوين مقاله پژوهشی مناسب براي ورود به فراتحليل مدنظر قرار دهند. اين بررسی گامی در جهت شناساندن مباني و منابع فراتحليل به جامعه علمی حوزه علم اطلاعات و دان ش شناسی در حکم رويکردی نو و ضروری به تلفيق و ارزيابی پژوهش های روزافزون اين رشته - به ويژه پژوهش های داخل کشور- است.در ادامه فایل آموزشی اورده شده است.

 

                             دانلود فایل

 

 


دسته بندی : دانلود جزوات آموزشی
برچسب‌ها: علم اطلاعات و دانش شناسي؛ فراتحليل؛ مرور سيستماتيک

 

پاورپوینت آموزشی تحلیل رگرسیون

نویسنده : ونوس | تاریخ : 18:41 - جمعه 30 آبان1393

در تحقیقاتی که از تحلیل رگرسیون استفاده می شود، هدف معمولا پیش بینی یک یا چند متغیر ملاک از یک یا چند متغیر پیش بین است. چنانچه هدف پیش بینی یک متغیر ملاک از چند متغیر پیش بین باشد از مدل رگرسیون چندگانه استفاده می‌شود. در صورتی که هدف، پیش بینی همزمان چند متغیر ملاک از متغیرهای پیش بین یا زیر مجموعه ای از آنها باشد از مدل رگرسیون چند متغیری استفاده می‌شود. در تحقیقات رگرسیون چندگانه هدف پیدا کردن متغیرهای پیش بینی است که تغییرات متغیر ملاک را چه به تنهایی و چه مشترکا پیش بینی کند. ورود متغیرهای پیش بین در تحلیل رگرسیون به شیوه های گوناگون صورت می‌گیرد. در این جا سه روش اساسی مورد بحث قرار می‌گیرد:

الف) روش همزمان،    ب)روش گام به گام،     ج) روش سلسله مراتبی.

در روش همزمان تمام متغیرهای پیش بین با هم وارد تحلیل می‌شود. در روش گام به گام اولین متغیر پیش بین بر اساس بالاترین ضریب همبستگی صفرمرتبه با متغیر ملاک وارد تحلیل می‌شود. از آن پس سایر متغیرها پیش بین بر حسب ضریب همبستگی تفکیکی (جزئی) و نیمه تفکیکی (نیمه جزئی) در تحلیل وارد می‌شود. در این روش پس از ورود هر متغیر جدید ضریب همبستگی نیمه تفکیکی یا تفکیکی ، تمام متغیرهایی که قبلا در معادله وارد شده اند به عنوان آخرین متغیر ورودی مورد بازبینی قرار می‌گیرد و چنانچه با ورود متغیر جدید معنی داری خود را از دست داده باشد، از معادله خارج می‌شود. به طور کلی در روش گام به گام ترتیب ورود متغیرها در دست محقق نیست.

در روش سلسله مراتبی ترتیب ورود متغیرها به تحلیل بر اساس یک چارچوب نظری یا تجربی مورد نظر محقق صورت می‌گیرد. به عبارت دیگر پژوهشگر شخصا درباره ترتیب ورود متغیرها به تحلیل تصمیم گیری می‌کند. این تصمیم گیری که قبل از شروع تحلیل اتخاذ می‌شود می‌تواند بر اساس سه اصل عمده زیر باشد:

- رابطه علت و معلولی.

- رابطه متغیرها در تحقیقات قبلی.

- ساختار طرح پژوهشی (برای مثال در طرح های عاملی ابتدا اثرهای اصلی و سپس اثرهای متقابل آنها وارد تحلیل می‌شود).

از آن جا که روش تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی با توجه به چارچوب نظری یا تجربی وپژه ای صورت می گیرد، در تحقیقات علوم رفتاری از اهمیت خاصی برخوردار است. لازم به تذکر است که برای این گونه تحقیقات آشنایی با روشهای آماری تحلیل رگرسیون الزامی است.در ادامه یک فایل آموزشی اورده شده است.

 

                                  دانلود فایل


دسته بندی : دانلود جزوات آموزشی
برچسب‌ها: تحلیل رگرسیون, متغیرها, همبستگی, روش سلسه مراتبی, رگرسیون چند گانه

 

تست های طبقه بندی شده مبانی احتمال همراه با پاسخ تشریحی

نویسنده : ونوس | تاریخ : 12:5 - جمعه 30 آبان1393

در پست زیر مجموعه ای از تست های طبقه بندی شده مبانی احتمال همراه با پاسخ تشریحی برای استفاده دانشجویان عزیز آورده شده است.

 

                          دانلود فایل


دسته بندی : دانلود جزوات آموزشی
برچسب‌ها: تست های طبقه بندی شده مبانی احتمال, مبانی احتمال, دانلود تست های آماری

 

آمار و احتمالات در کشاورزی ( تیوری احتمالات مقدماتی)

نویسنده : ونوس | تاریخ : 11:43 - جمعه 30 آبان1393

جزوه  امار و احتمالات کشاورزی مبحث تیوری احتمالات مقدماتی به همراه تست های طبقه بندی شده و پاسخ تشریحی را در لینک زیر دریافت نمایید.

 

                         دانلود فایل


دسته بندی : دانلود جزوات آموزشی
برچسب‌ها: آمار و احتمالات در کشاورزی, تیوری احتمالات مقدماتی, تست های آمار کارشناسی ارشد

 

پاورپوینت آموزشی متغیرها و انواع آن

نویسنده : ونوس | تاریخ : 11:26 - جمعه 30 آبان1393

متغیر یک مفهوم است که بیش از دو یا چند ارزش یا عدد به آن اختصاص داده می­شود. به عبارت دیگر متغیر به ویژگی­هایی اطلاق می­شود که می­توان آنها را مشاهده یا اندازه­گیری کرد. و دو یا چند ارزش یا عدد را جایگزین آنها نمود. عدد یا ارزش نسبت داده به متغیر، نشان­دهنده تغییر از یک فرد به فرد دیگر یا از یک حالت به حالت دیگر است. میز یک مفهوم است نه متغیر، اما وزن میز یک متغیر است.

مفهوم میز به تنهایی بر وجود ارزش­های چندگانه دلالت نمی­کند و برای مثال، به همین دلیل این مفهوم مشخص نمی­سازد که چه ویژگی یا ویژگی­هایی از آن مورد نظر است. و برای مثال، کدام­یک از ویژگی­های رنگ، وزن یا ارتفاع میز مورد مشاهده یا اندازه­گیری قرار گرفته است. کرلینجر (1986) معتقد است متغیر یک نماد است که
می­توان عدد یا ارزش را جایگزین آن کرد. به عنوان مثال، X یک متغیر است، و در حقیقت نمادی است که می­توان عدد یا ارزش را جانشین آن قرار داد.گاهی اوقات ویژگی­هایی که در یک پژوهش اندازه­گیری می­شوند، ممکن است در پژوهش دیگر ثابت نگهداشته شوند. متغیر در مقابل ثابت قرار دارد. ثابت به ویژگی­هایی اطلاق می­شود که دارای ارزش مساوی و یکسان است و میزان آن در همه افراد یا اشیاء یا حوادث به یک اندازه است. به عنوان مثال، اگر در پژوهشی دانش­آموزان کلاس چهارم به عنوان آزمودنی به کار روند، «کلاس» ثابت است، یا اگر در یک پژوهش دانش­آموزان ده ساله مشارکت داشته باشند، «سن» ثابت است.در ادامه یک فایل آموزشی آورده شده است.

 

                   دانلود فایل


دسته بندی : دانلود جزوات آموزشی
برچسب‌ها: متغیرها و انواع آن, متغیر کمی, متغیرهای کیفی, متغیر

 

پرسشنامه استاندارد مدیریت ارتباط با مشتری

نویسنده : ونوس | تاریخ : 20:52 - پنجشنبه 29 آبان1393

پرسشنامه استاندارد مدیریت ارتباط با مشتری کلانتری (1389) شامل  30گویه می باشد.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه

CRM  نوعي راهبرد كسب وكار است كه فراتر از افزايش حجم مبادلات مي رود و هدف آن افزايش سودآوري، درآمد و رضايت مشتري است. براي تحقّق اين اهداف، سازمانها از مجموعه وسيعي از ابزارها، رويه ها، روشها و ارتباطات با مشتريان استفاده مي كنند.برای دریافت پرسشنامه استاندارد مدیریت ارتباط با مشتری بر روی تصویر یر کلیک نمایید.

 

                                             

 

                                                 


دسته بندی : دانلود پرسشنامه
برچسب‌ها: پرسشنامه استاندارد مدیریت ارتباط با مشتری, CRM, دانلود پرسشنامه, تحلیل آماری پایان نامه

 

نمونه تحلیل آماری پروژه درس کنترل کیفیت

نویسنده : ونوس | تاریخ : 20:42 - پنجشنبه 29 آبان1393

در پست زیر یک نمونه تحلیل آماری پروژه درس کنترل کیفیت  برای دانشجویان عزیز قرار داده شده است که میتوانید آن را از لینک زیر دریافت نمایید.

 

                   دانلود فایل


دسته بندی : دانلود جزوات آموزشی
برچسب‌ها: ضریب همبستگی پیرسون, انجام رگرسیون روی متغیر وابسته, آزمون تی استیودنت, رگرسیون

 

جزوه آموزشی آمار و احتمالات مهندسی

نویسنده : ونوس | تاریخ : 20:29 - پنجشنبه 29 آبان1393

جزوه آمار و احتمالات مهندسی در  هشت فصل شامل  ( آمار توصیفی،توزیع متغیرهای تصادفی ،توزیع های احتمال خاص،توزیع های نمونه گیری،برآورد نقطه ای و فاصله ای پارامتر،آزمون فرض های آماری،رگرسیون و همبستگی) تهیه شده توسط کارشناسان مجرب موسسه دانش آماری را می توانید از لینک زیر دانلود نمایید.

 

                     دانلود فایل

 


دسته بندی : دانلود جزوات آموزشی
برچسب‌ها: آمار توصیفی, توزیع متغیرهای تصادفی, توزیع های احتمال خاص, توزیع های نمونه گیری, برآورد نقطه ای و فاصله ای پارامتر

 

آمار و احتمال

نویسنده : ونوس | تاریخ : 11:55 - پنجشنبه 29 آبان1393

واژه احتمال دلالت بر عدم اطمینان نسبت به آینده است.ما در بسیاری از موارد پیش بینی دقیق آینده ناتوانیم. چون اطلاعاتی که در اختیار داریم ناقص و پراکنده اند.برای اندازه گیری این عدم اطمینان و سازماندهی اطلاعات به صورت منظم قادر خواهید بود در تصمیم گیری های خود به جای استفاده از روش های سرانگشتی از نظریه احتمال برای رسیدن به نتیجه بهتر استفاده کنیم.در ادامه یک فایل آموزشی آورده شده است.

 

                   دانلود فایل


دسته بندی : دانلود جزوات آموزشی
برچسب‌ها: خواص احتمالات, واریانس متغیرهای تصادفی, توزیع دو مرحله ای برنولی, قوانین شمارش, قضیه احتمال یک پیشامد

 

احتمالات شرطی

نویسنده : ونوس | تاریخ : 11:23 - پنجشنبه 29 آبان1393

احتمال وقوع پدیدهٔ A در حالی که می‌دانیم پدیدهٔ B اتفاق افتاده است، یک احتمال شرطی است. احتمال وقوع A به شرط [وقوع] B بدین شکل قابل محاسبه است:

P(A|B)=\frac{P(AB)}{P(B)}

که در آن P(B)>0 است.

توضیح اینکه می‌دانیم احتمال وقوع هر پدیدهٔ تصادفی (پیشامد) برابر است با نسبت تعداد اعضای آن پدیده(پیشامد) به تعداد اعضای فضای نمونه  . در احتمال شرطی، احتمال وقوع پیشامد، P(A\cap B)=P(AB) است که بیانگر احتمال وقوع همزمان پیشامدهای A و B می‌باشد، و با توجه به اینکه می‌دانیم B حتما اتفاق افتاده، فضای نمونه به B کاهش می‌یابد و نسبت مذکور به صورت فوق محاسبه خواهد شد.

      در ادامه یک فایل آموزشی آورده شده است.

 

                         دانلود فایل

 

        


دسته بندی : دانلود جزوات آموزشی
برچسب‌ها: احتمالات شرطی, تحلیل آماری پایان نامه, متغیرها, فضای نمونه

 

پاورپوینت آموزشی روایی و پایایی در پرسشنامه

نویسنده : ونوس | تاریخ : 11:16 - پنجشنبه 29 آبان1393

مفهوم روایی(validity) به این سوال پاسخ می‌دهد که ابزار اندازه‌گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می‌سنجد. بدون آگاهی از روایی ابزار اندازه‌گیری نمی توان به دقت داده‌های حاصل از آن اطمینان داشت. پرسشنامه‌ای (یا بطور کلی ابزار اندازه‌گیری) که مثلا برای ارزیابی «تعهد سازمانی» کارکنان طراحی شده ولی پرسش‌هایش به گونه‌ای طراحی شده‌اند که «رضایت شغلی» کارکنان را ارزیابی می‌کند روایی ندارد (هرچند ممکن است بررسی‌های آماری، پایایی مطلوب آن را نشان دهند.) همین‌طور پرسشنامه‌ای که همه وجوه موضوع مورد تحقیق را در بر نگیرد دارای روایی مطلوبی نیست.نظر کارشناسان و خبرگان می‌تواند کمک خوبی برای بهبود روایی ابزار اندازه‌گیری باشد. موضوع روایی از آن جهت اهمیت دارد که اندازه گیری‌های نامتناسب می‌تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش سازد. متاسفانه در اغلب تحقیقات دانشگاهی در کشور ما به روایی ابزار تحقیق بی توجهی می‌شود.پایایی(reliability) با این امر سر و کار دارد که ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می‌دهد. به عبارت دیگر، «همبستگی میان یک مجموعه از نمرات و مجموعه دیگری از نمرات در یک آزمون معادل که به صورت مستقل بر یک گروه آزمودنی به دست آمده است» چقدر است.
به بیان دیگر اگر ابزار اندازه‌گیری را در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار به یک گروه واحدی از افراد بدهیم نتایج حاصل نزدیک به هم باشد. برای اندازه‌گیری پایایی شاخصی به نام ضریب پایایی استفاده می‌کنیم. دامنه ضریب پایایی از صفر تا ۱+ است. ضریب پایایی صفر معرف عدم پایایی و ضریب پایایی یک معرف پایایی کامل است. "پایایی کامل" واقعاً به ندرت دیده می‌شود و در صورت مشاهده قبل از هر چیز باید به نتایج حاصل شک کرد.در ادامه یک فایل آموزشی آورده شده است.

 

                دانلود فایل


دسته بندی : دانلود جزوات آموزشی
برچسب‌ها: تحلیل عاملی در spss, آزمون بارتلت, روایی و پایایی پرسشنامه, تحلیل عاملی تاییدی, تحلیل عاملی اکتشافی

 

روشهاي بررسي و تحليل پيامهاي ارتباطي

نویسنده : ونوس | تاریخ : 10:43 - پنجشنبه 29 آبان1393

اولين اقدامي كه عموما براي هر نوع تجزيه و تحليل صورت مي گيرد،تفكيك مواد آماده شده به عناصر و اجزاي مختلف است،در تجزيه و تحليل محتوا ،مجموعه مورد نظر به واحدهاي بيش از پيش كوچك تقسيم مي شود (معتمدنژاد 2536 به نقل از محمدي مهر 1383ص14) به عبارت ديگر كوچكترين بخش از محتوا كه شمرده شود و امتياز بدان تعلق گيرد واحد كدگزاري ناميده مي شود (باد 1368 ص35)در متون نوشتاري، واحد تحليل مي تواند يك كلمه يا نماد،يك مضمون(يك اظهار نظر در باره يك موضوع) يا يك مقاله يا گزارش كامل باشد.قواعد و تعريف هاي مشخص براي تعيين اين واحد ها ضروري است تا بتوان ميان كدگذاران توافق بيشتري برقرار كرد و داوري شخصي را به حداقل رساند.در ادامه یک فایل آموزشی آورده شده است.

 

                              دانلود فایل


دسته بندی : آموزش نرم افزار
برچسب‌ها: تحلیل محتوا, جامعه اماری و نمونه گیری, انواع نمودارهای اماری, مراحل طرح تحقیق

 

پرسشنامه استاندارد عوامل حیاتی موفقیت

نویسنده : ونوس | تاریخ : 10:32 - پنجشنبه 29 آبان1393

پرسشنامه استاندارد عوامل حیاتی موفقیت  شامل 25گویه و هدف آن تعیین عوامل حیاتی موفقیت برای ایجاد استراتژی های مختلف درصنعت بانکداری می باشد .موفقیت یعنی رسیدن به هدفی که در ذهن فرد بوده است. پس چون افراد مختلف اهداف متفاوتی در ذهن خود دارند و برای رسیدن به آن اهداف تلاش می کنند، تلقی آنها از موفقت خود هم متفاوت خواهد بود. افراد مختلف به تناسب اعتماد به نفس خود و تجربه موفقیت های قبلی اهداف مختلفی را در ذهن خود مجسم کرده وبرای رسیدن به آن تلاش می کنند.بعضی اهداف آسان و بعضی اهداف سخت را انتخاب می کنند و بعضی هم اهدافی را در نظر می گیرند که ازنظر آسانی و دشواری در حدمتوسط است.توانایی مدیریت عملیات بانک،توسعه مارک و نشان تجاری بانک،توانایی بازاریابی بانکی و توانایی مدیریت بازار مالی از عوامل حیاتی موفقیت صنعت بانکداری می باشد.در ادامه این پرسشنامه را از لینک زیر دریافت نمایید.

 

                                            
دسته بندی : دانلود پرسشنامه
برچسب‌ها: پرسشنامه استاندارد عوامل حیاتی موفقیت, دانلود پرسشنامه, عوامل حیاتی موفقیت, تحلیل آماری پایان نامه

 

آمار و احتمال مهندسي

نویسنده : ونوس | تاریخ : 20:41 - سه شنبه 27 آبان1393

 درس آمار و احتمال مهندسي(25114) ازدروس ﭘايه براي مهندسين برق درتمامي گرايشها به خصوص گرايش مخابرات ميباشد که کاملترین جزوه جهت مطالعه این درس تهیه شده توسط موسسه دانش آماری را از لینک های زیر دانلود نمایید.

 

           

  فصل اول: تاریخچه و مفهوم احتمال

  فصل دوم: مفاهیم اساسی احتمال

فصل سوم: آزمایشهای تکراری

فصل چهارم.قسمت اول: متغیر تصادفی

فصل چهارم.قسمت دوم

فصل پنجم: دو متغیر تصادفی

فصل ششم: توزیع عای شرطی

فصل هفتم: دنباله متغیرهای تصادفی

فصل هشتم: تولید اعداد تصادفی و شبیه سازی کامپیوتری

فصل نهم: تخمین ( برآورد)

 


دسته بندی : دانلود جزوات آموزشی
برچسب‌ها: آمار و احتمال مهندسی, مفهوم احتمالات, متغیرهای تصادفی, تخمین

 

جزوه آموزشی احتمال

نویسنده : ونوس | تاریخ : 20:22 - سه شنبه 27 آبان1393

جزوه آموزشی"احتمال "تهیه شده توسط موسسه دانش آماری را از لینک زیر دریافت نمایید.

 

                         دانلود فایل


دسته بندی : دانلود جزوات آموزشی


 

اصول طراحی آزمایشها

نویسنده : ونوس | تاریخ : 17:53 - سه شنبه 27 آبان1393

در يك آزمايش ما به طور دلخواه يك يا بيشتر از يك متغيير فرايند مورد نظر را كه به آنها عامل نيز گفته مي شود را تغيير مي دهيم تا اثر تغييرات را روي يك يا چند متغيير پاسخ ببينيم. طرح آزمايش يك روش موثر براي برنامه ريزي آزمايشات است كه تا طبق آن داده ها گردآوري و تجزيه تحليل شده تا نتايج عيني و معتبر از  آن استخراج شود.
يك طرح آزمايش با تعيين موضوعات مربوط به يك آزمايش و انتخاب عوامل فرآيند براي مطالعه آغاز مي شود. يك طرح آزمايشي نقشه ي مربوط به جزئيات انجام آزمايش را تا سطوح پيشرفته نشان مي دهد. در صورتي كه طرح آزمايش به  طور مناسب و دقيق انتخاب شود مقدار اطلاعات كه مي تواند از آزمايش بدست آيد را بيشينه مي نمايد. نظريه ي آماري زير بنايي مربوط به طرح هاي آزمايش با مفهوم مدل هاي فرآيندي منطبق است.

    در ادامه یک فایل آموزشی آورده شده است.

 

                      دانلود فایل


دسته بندی : دانلود جزوات آموزشی
برچسب‌ها: اصول طراحی آزمایشها, آزمایش های عاملی, بلوک بندی, طرح آزمایش ها

 

انواع سوال و مقیاسها در تحقیق

نویسنده : ونوس | تاریخ : 14:0 - سه شنبه 27 آبان1393

سوالات و مقیاس‌ها در روش تحقیق ٬ انواع مختلف و با نام‌های متفاوت و گه‌گاه مشابهی یاد می‌شوند. اما برای  تحلیل آماری می‌توان به طبقه‌بندی زیر اشاره نمود.

۱- سوالات بسته

1-1. سوالات دوگانه (دو‌سویه) سوالاتی که دو انتخاب ممکن دارند. مانند وضعیت تاهل.

1-2. سوالات چندانتخابی. مانند این‌که از یک نفر پرسیده شود که از بین  قورمه‌سبزی٬ چلوکباب‌٬ جوجه‌کباب٬ سوپ و سالاد دو و یا تعداد  بیشتری از این خوراکی‌ها را انتخاب کند.

     در ادامه یک فایل آموزشی آورده شده است.

 

                     دانلود فایل


دسته بندی : دانلود جزوات آموزشی
برچسب‌ها: سوالات طیفی, طیف بو گاردوس, طیف لیکرت, طیف گاتمن, مقیاس گوتمن

 

آنالیز ترکیبی و احتمال

نویسنده : ونوس | تاریخ : 13:49 - سه شنبه 27 آبان1393

جزوه مبحث آنالیز ترکیبی و احتمال، شامل درسنامه و تست (کاری از موسسه دانش آماری به مدیریت رضا بهرامی) را در ادامه دانلود نمایید.

 

این جزوه شامل مباحثی چون (اصل ضرب – جایگشت – ترکیب – احتمال – فضای نمونه – قوانین احتمال – پیشامدهای ناسازگار و مستقل – احتمال شرطی – تابع احتمال و…) است.

             

              دانلود فایل


دسته بندی : دانلود جزوات آموزشی
برچسب‌ها: جایگشت, قوانین دمورگان, احتمال شرطی, اصل ضرب, آنالیز ترکیبی و احتمال

 

آزمون فرضیه ها

نویسنده : ونوس | تاریخ : 12:26 - سه شنبه 27 آبان1393

آزمون فرض آماری (به انگلیسی : Statistical hypothesis testing) در علم آمار  روشی است برای بررسی ادعاها یا فرض‌ها دربارهٔ پارامترهای توزیع در جوامع آماری. در این روش فرض صفر (به انگلیسی : Null-hypothesis) یا فرض اولیه مورد بررسی ست که متناسب با موضوع مطالعه فرضی به عنوان فرض بدیل یا فرض مقابل  (به انگلیسی: Alternative-hypothesis) انتخاب می‌شود تا درستی هر کدام نسبت به هم مورد آزمون قرار گیرد. در ادامه یک فایل آموزشی آورده شده است.

 

                      دانلود فایل


دسته بندی : آموزش نرم افزار
برچسب‌ها: آزمون فرض, آزمون های ناپارامتری در spss, ضریب همبستگی در spss, آنالیز واریانس دو طرفه یا طرح دو عاملی

 
 
 
 

تحلیل آماری پایان نامه (148)     پایان نامه (90)     دانلود پایان نامه (76)     پایان نامه مدیریت (72)     خرید پایان نامه (71)     تحلیل آماری (70)     دانلود رایگان پرسشنامه (58)     مشاوره آماری (55)     دانلود رایگان پایان نامه (53)     spss (49)     نرم افزار SPSS (41)     دانلود پرسشنامه (38)     دانلود پرسشنامه استاندارد (37)     اس پی اس اس (32)     تحلیل عاملی (30)     آمار (29)     رگرسیون (27)     مدل یابی معادلات ساختاری (27)     جامعه آماری (23)     دانلود رایگان (23)     لیزرل (22)     متغیرها (21)     پرسشنامه آزمون روانشناسی (21)     پرسشنامه (19)     آموزش spss (19)     تحلیل مسیر (19)     معادلات ساختاری (16)     نرم افزار اس پی اس اس (16)     پرسشنامه مدیریتی (16)     توزیع نرمال (14)     نمونه گیری (13)     Lisrel (13)     آمار توصیفی (13)     آموزش (13)     تحلیل رگرسیون (13)     حجم نمونه (13)     آنالیز واریانس (11)     دانشگاه آزاد تنکابن (11)     تحلیل آماری پایان نامه با spss (11)     آزمون های آماری (10)     همبستگی (10)     تحلیل عاملی تاییدی (10)     ضریب همبستگی (9)     میانگین (9)     رگرسیون خطی (9)     پروژه (9)     روایی (8)     SEM (8)     تحلیل عاملی اکتشافی (8)     تحلیل واریانس (8)     سری های زمانی (7)     نرم افزار r (7)     رگرسیون لجستیک (7)     پرسشنامه الکترونیکی (7)     پایایی (7)     طرح آزمایش ها (7)     نرم افزار لیزرل (7)     واریانس (7)     رگرسیون چند گانه در spss (7)     امار در جغرافیای انسانی (7)     روش های پیمایش (6)     متغیر وابسته (6)     ماتریس همبستگی (6)     پایایی در پرسشنامه (6)     آموزش اس پی اس اس (6)     تعیین حجم نمونه (6)     تحلیل تشخیصی (6)     تحلیل اماری پایان نامه (6)     دانشگاه ازاد تنکابن (6)     گرداوری داده ها (6)     نرم افزار sas (6)     آزمون های پارامتریک (6)     تحلیل پروژه (6)     آزمون های ناپارامتریک (5)     روش های نمونه گیری (5)     ANOVA (5)     تحلیل پایان نامه (5)     طیف لیکرت (5)     ضریب آلفای کرونباخ (5)     تحلیل اماری (5)     تحلیل خوشه ای (5)     AHP (5)     داده کاوی (5)     آلفای کرونباخ (5)     نرم افزار مطلب (5)     Sas (5)     آمار استنباطی (5)     MANOVA (5)     متغیر مستقل (5)     کواریانس (4)     تحلیل عاملی در spss (4)     حداقل مجذورات جزیی (4)     شاخص های پراکندگی (4)     آموزش آمار (4)     منطق فازی (4)     اکسل (4)     مدیریت (4)     انتخابات (4)     Matlab (4)     آموزش نرم افزار (4)