مشاوره،تحلیل آماری پایان نامه رضا بهرامی

معرفی گروه و خدمات آن:

نویسنده : رضا بهرامی | تاریخ : 10:4 - دوشنبه ۳ تیر۱۳۹۲

با سلام

گروه دانش آماری متشکل از تعدادی از کارشناسان و اساتید مجرب رشته آمار می­باشد که هدف آن اشاعه صحیح علم آمار است. این گروه سعی بر آن دارد تا با کمک به محققان و دانشجویان عزیز در تحلیل­های آماری و پروژه­های تحقیقاتی آنها در تمامی نقاط کشور، همانند قبل، گامی هر چند کوچک در به کار بردن صحیح روش­ها و تکنیک­های به روز آماری، بردارد. کلیه دانشجویان عزیز و محققان ارجمند و سازمان­ها و شرکت­هایی که نیاز به مشاوره اماری دارند می­توانند از طریق شماره تماس یا ایمیل های زیر با مدیریت موسسه تماس حاصل نمایند.

شماره تماس: 09397494052 (رضا بهرامی)

پست الکترونیک:                 r.bahrami21@yahoo.com               spss2021@gmail.com

    خدمات گروه عبارتند از:

1. تدریس خصوصی آمار در کلیه مقاطع

2. انجام انواع مختلف پروژه های آماری و تحلیل پایان نامه ها:

تحلیل مسیر، تحلیل عاملی، تعیین حجم نمونه و اجرای روش های مختلف نمونه گیری، تحلیل مولفه های اصلی، رسم انواع نمودارهای آماری، محاسبه ی آماره های توصیفی، محاسبه ضریب آلفای کرونباخ، محاسبه روایی و پایایی پرسشنامه، رسم جداول فراوانی و انجام محاسبات مربوطه، برازش مدل های رگرسیونی مناسب و تفسیر خروجی ها، آزمون نرمال بودن به همراه رسم نمودار، تحلیل رگرسیون، آزمون­های همبستگی(کندال، پیرسون،‌ اسپیرمن، همبستگی جزئی، کانونی و ...)، آزمون های مقایسه میانگین ها(جداول آنوا یا آزمون f، آزمون t یک نمونه ای،‌ آزمون t نمونه های مستقل، آزمون t نمونه های جفت شده)، انجام انواع آزمون های ناپارامتری(کی دو، دوجمله ای، کلموگروف اسمیرنوف، من ویتنی، کراسکال والیس، کندال، ککران، فریدمن، علامت یا نشانه، مک نمار)، ضریب همبستگی کانونی، AHP ،QFD ،DEA، تحلیل سلسله مراتبی، معادلات ساختاری، تحلیل تشخیصی، تحلیل ممیزی، تحلیل خوشه ای و ... با استفاده از نرم افزارهایSpss ،Minitab، Splus ، Lisrel، Amos ،Topsis ، Eviews ، Statistica ،SmartPLS، VisualPLS، GraphPLS ، PLS، DEA Solver، GAMS،Expert Choice

 ۳.رشته هایی که می‌توانند از خدمات آماری گروه بهره ببرند عبارتند از:

پزشکی، تربیت بدنی، شیمی، صنایع غذایی، کشاورزی، مدیریت، تمامی رشته های پزشکی، علوم انسانی، علوم اجتماعی، آمار، علوم تربیتی، منابع طبیعی، زمین شناسی، ادبیات، جغرافیا، تاریخ، علوم سیاسی، هواشناسی، زیست شناسی، مهندسی صنایع، فناوری اطلاعات وارتباطات ICT، برنامه ریزی شهری، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، پرستاری، ایمنی شناسی، علوم آزمایشگاهی، تغذیه، علوم رفتاری، علوم اقتصادی، کتابداری، بازرگانی، روان شناسی، جامعه شناسی، جمعیت شناسی، بهداشت کار، گردشگری، زبان انگلیسی، دندانپزشکی، بهداشت محیط، پژوهشگری، تجارت الکترونیک، مدیریت اجرایی، مدیریت MBA، مدیریت آموزشی، مدیریت بازرگانی، مدیریت صنعتی، روانشناسی و هررشته ای و در هر مقطع تحصیلی که به علم آمار نیاز دارد.


دسته بندی : آموزش نرم افزار
برچسب‌ها: پروژه آماری, تحلیل آماری, آموزش, آمار, مشاوره آماری

 

پرسشنامه سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی در سازمان

نویسنده : ونوس | تاریخ : 14:42 - شنبه ۹ اسفند۱۳۹۳

برای دریافت پرسشنامه سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی در سازمان بر روی تصویر زیر کلیک نمایید.

 

                                              


دسته بندی : دانلود پرسشنامه
برچسب‌ها: پرسشنامه سرمایه فکری و اجتماعی, دانلود پرسشنامه, سرمایه فکری, سرمایه اجتماعی

 

تحلیل مسیر و اصول آن

نویسنده : ونوس | تاریخ : 14:8 - شنبه ۹ اسفند۱۳۹۳

تحلیل مسیر  تکنيکي براي بررسي ارتباط و وابستگي ميان متغيرها است. در تحليل مسير از انواع تکنيک‌هاي رگرسيون چندگانه، تحليل عاملي، همبستگي چندمتغيره و تحليل‌هاي واريانس و کوواريانس چندگانه مانند MANOVA, ANOVA, ANCOVA استفاده مي‌شود. از آنجاکه تحليل مسير از روش‌هاي مبتني بر رگرسيون چندگانه استفاده مي‌کند، مي‌تواند به عنوان نوعي از مدل معادلات ساختاري محسوب شود. (جکسون و همکاران، 2005)
مدل معادلات ساختاری يک ساختار علي خاص بين مجموعه‌اي از سازه‌هاي غيرقابل مشاهده است. يک مدل معادلات ساختاري از دو مولفه تشکيل شده است: يک مدل ساختاري که ساختار علي بين متغيرهاي پنهان را مشخص مي‌کند و يک مدل اندازه‌گيري که روابطي بين متغيرهاي پنهان و متغيرهاي مشاهده شده را تعريف مي‌کند. (حبيبي و جواهري، 1390) در تحليل مسير مدل اندازه‌گيري موجود نيست و فقط شامل مدل علي ساختار است. (جکسون و همکاران، 2005) تحليل مسير فقط بر روي متغيرهاي مشاهده شده قابل انجام است. در صورت نياز با فرض وجود متغيرهاي مکنون مي توان از متغيرهاي مشاهده شده، ميانگين گرفته و در قالب يک متغير مشاهده شده بيان کنيم.در ادامه یک فایل آموزشی آورده شده است.

 

                                     دانلود فایل


دسته بندی : دانلود جزوات آموزشی
برچسب‌ها: تحلیل مسیر, مدل معادلات ساختاری, متغیرها, مدل مفهومی, نرم افزار spss

 

تحلیل مسیر و علت یابی در مدیریت

نویسنده : ونوس | تاریخ : 13:53 - شنبه ۹ اسفند۱۳۹۳

تحلیل مسیر یا path analysis روش آماری کاربرد ضرایب بتای استاندارد رگرسیون چند متغیرى در مدل هاى ساختاری است. هدف تحلیل مسیر به دست آوردن برآوردهاى کمى روابط علّى ( همکنشی یکجانبه یا کواریته) بین مجموعه اى از متغیرهاست. ساختن یک مدل علّی لزوماً به معنای وجود روابط علّی در بین متغیرهای مدل نیست بلکه این علیت بر اساس مفروضات همبستگی و نظر و پیشینه تحقیق استوار است....

تحلیل مسیر یا path analysis روش آماری کاربرد ضرایب بتای استاندارد رگرسیون چند متغیرى در مدل هاى ساختاری است.هدف تحلیل مسیر به دست آوردن برآوردهاى کمى روابط علّى ( همکنشی یکجانبه یا کواریته) بین مجموعه اى از متغیرهاست. ساختن یک مدل علّی لزوماً به معنای وجود روابط علّی در بین متغیرهای مدل نیست بلکه این علیت بر اساس مفروضات همبستگی و نظر و پیشینه تحقیق استوار است. تحلیل مسیر بیان مى کند که کدام مسیر مهمتر و یا معنادارتر است. ضرایب مسیر براساس ضریب استاندارد شده رگرسیون محــــــاسبه مى شود. یک متغیر به صورت تابعى از دیگر متغیرها فرض مى شود و مدل رگرسیونى آن ترسیم مى شود.برای بدست‌آوردن برآوردهای ضرائب اصلی مسیر کافی است هر متغیر وابسته (درونزا) به متغیرهائی که مستقیماً تحت تأثیر آن است بازگشت داده شود. به بیان دیگر برای برآوردهای هر یک از مسیرهای مشخص شده، ضرائب استانداردشده رگرسیون (یا ضرائب مسیر) محاسبه می‌شود. این ضرائب از طریق برقراری معادله‌های ساختاری یعنی معادله‌هائی که ساختار روابط مفروض در یک مدل را مشخص می‌سازد به دست می‌آیند. تحلیل مسیر صرفًا بر روی متغیرهای مشاهده شده (variable observed) قابل انجام است. در صورت نیاز با فرض وجود متغیرهای مکنون(latent variable) می توان از طریق دستور compute متغیرهای مشاهده شده را میانگین گرفته و در قالب یک متغیر مشاهده شده بیان کنیم.در ادامه یک فایل آموزشی آورده شده است.

 

                                 دانلود فایل


دسته بندی : دانلود جزوات آموزشی
برچسب‌ها: علم مدیریت, تحلیل مسیر, مدل یابی معادلات ساختاری, مدل علی, رگرسیون معمولی

 

نمونه گیری فضایی

نویسنده : ونوس | تاریخ : 19:2 - جمعه ۸ اسفند۱۳۹۳

نمونه بخشی از جامعه تحت بررسی است که با روشی که از پیش تعیین شده است انتخاب   می‌شود. به قسمی که می‌توان از این بخش ، استنباط   هایی درباره کل جامعه بدست آوردبنابراین نمونه گیری   انتخاب تعدادی از افراد٬ حوادث و اشیاء از یک جامعه تعریف شده به عنوان نماینده آن   جامعه   است.

  اولین قدم در نمونه گیری تعریف جامعه مورد نظر است و هدف نوعی نمونه  گیری است که تمام افراد جامعه جهت انتخاب شدن شانس برابر داشته باشند.

                          

در ادامه یک فایل آموزشی آورده شده است.

 

                                            دانلود فایل


دسته بندی : دانلود جزوات آموزشی
برچسب‌ها: نمونه گیری فضایی, روش های نمونه گیری, آنتروپی در نمونه گیری, ضرورت نمونه گیری

 

رگرسیون دو جمله ای منفی و کاربرد آن

نویسنده : ونوس | تاریخ : 14:27 - جمعه ۸ اسفند۱۳۹۳

کاربرد يک متغير براى عمل پيش‌بينى درخصوص متغير ديگر را رگرسيون مى‌گويند. رگرسيون با کاربرد يک متغير دانسته و مشخص، مقادير متغير غيرمشخص ديگرى را پيش‌بينى مى‌کند؛ (تاجداري، پرويز؛ روش‌هاى علمى تحقيق همراه با نظريهٔ ارزشيابي؛ ص ۳۰۳) مانند تشخيص ميزان تغيير درآمد بر اثر تغيير تحصيلات يا ميزان تغيير توليد کارخانه با ميزان تغيير در ضايعات توليد. ميزان تغيير يک متغير بر اثر متغير ديگر را ضريب رگرسيون نيز مى‌گويند که عبارت است از ميزان تغييرى که در متغير وابسته بر اثر يک واحد تغيير در متغير مستقل بروز مى‌کند .

در ادامه یک فایل آموزشی آورده شده است.

 

                             دانلود فایل


دسته بندی : دانلود جزوات آموزشی
برچسب‌ها: رگرسیون خطی چند متغیره, پواسیون تعمیم یافته, رگرسیون دو جمله ای منفی, توزیع دو جمله ای منفی

 

نگاهی به کاربردهای روش تحلیل محتوا

نویسنده : ونوس | تاریخ : 13:24 - جمعه ۸ اسفند۱۳۹۳

یکی از این روشهای پژوهشی تحلیل محتواست که در مدیریت اطلاعات، شناخت و رفع مشکلات وکاستی ها و تصمیم گیریها نقش بسزایی دارد.تحلیل محتوا با طبقه بندی، تحلیل و تبیین داده ها پاسخ مناسبی در حل مسائل علمی ارائه می کند.تحلیل محتوا، تحلیل سیستماتیک و نظام‌مند نمادهای ارتباطی در رسانه است که در آن متن بر اساس قوانین معتبر اندازه گیری با ارزش های عددی مقایسه می شود.از دید برلسون تحلیل محتوا یک شیوة تحقیقی است که برای تشریح عینی، منظم و کمّی محتوای آشکار پیام های ارتباطی به کار می رود.برلسون تأکید می کند: روش تحلیل محتوا معناشناسی آماری مباحث سیاسی است. در روش تحلیل محتوا آماری بودن روش، حکایت از کمّی بودن آن دارد.از ویژگی های مشخصه تحلیل محتوا این است که باید در کمّی و کیفی بودن آن اتفاق نظر داشت.تحلیل محتوا به دو روش تحلیل محتوای مبتنی بر کمیت (آشکار) و تحلیل محتوای مبتنی بر ارزشگذاری (پنهان) تقسیم می شود. در تحلیل محتوای آشکار پژوهشگر به مقوله هایی که فقط به نمادها و ترکیب های نمادی اشاره دارد، توجه کرده و آنها را انتخاب می کند.در تحلیل محتوای پنهان  به خصوصیات دیگری غیر از نهادها توجه می شود. تحلیل محتوای پنهان شیوة انتقال معنی از متن به مخاطب را مورد توجه قرار می دهد. در تحلیل رسانه های متنی به ماهیت و روابط درون متن توجه می شود. متنی که می تواند کلمه، تصویر، فیلم و امثال آن باشد.در ادامه یک فایل آموزشی آورده شده است.

 

                                  دانلود فایل


دسته بندی : دانلود جزوات آموزشی
برچسب‌ها: تحلیل محتوا, تکنیک تحلیل محتوا, کاربردهای روش تحلیل محتوا, روش های پژوهش

 

مقدمه ای بر تکنیک تحلیل محتوا

نویسنده : ونوس | تاریخ : 20:57 - جمعه ۱ اسفند۱۳۹۳

تحلیل محتوا از تکنیک‌های مربوط به روش اسنادی در پژوهش علوم اجتماعی می‌باشد. روش اسنادی به کلیه متدهایی گفته می شود که در آن ها هدف پژوهش با مطالعه،‌ تحلیل و بررسی اسناد و متون برآورده می‌شود.

چنانچه از نام تحلیل محتوا پیداست، این تکنیک به تحلیل و آنالیز محتوا می پردازد و می کوشد با استفاده از تحلیل داده‌هایی را در مورد متن استخراج کند. با این حال آنچه تحت نام تحلیل محتوا نامیده شده است، گونه خاصی از تحلیل است که با شیوه های دیگری که می کوشند یافته‌هایی را از متن استخراج کنند، تفاوت دارد. هیژمن 8 نوع تحلیل محتوا را شناسایی کرده و توضیح داده است، که عبارتند از: تحلیل معانی بیان، تحلیل اسطوره و روایت، تحلیل گفتمان، تحلیل ساختاری یا نشانه شناختی، تحلیل تفسیری، تحلیل محاوره، تحلیل انتقادی و تحلیل نرماتیو.گاهی اوقات این گونه های تحلیل محتوا تحت عنوان تحلیل محتوای کیفی به کار می‌روند، ولی نقطه آغاز بحث ما در مورد تحلیل محتوا تکنیکی است که به گونه ای خاص و با هدفی ویژه به تحلیل داده می پردازد.در ادامه یک فایل آموزشی آورده شده است.

 

                                 دانلود فایل


دسته بندی : دانلود جزوات آموزشی
برچسب‌ها: تکنیک تحلیل محتوا, تحلیل محتوا, طرح های تحلیل محتوا, انواع تحلیل محتوا

 

کدام آزمون آماری را برگزینیم

نویسنده : ونوس | تاریخ : 14:29 - شنبه ۱۱ بهمن۱۳۹۳

يكي از دلايلي كه بعضي از دانشجويان در مواجهه با مسائل آماري دچار مشكل مي شوند اين است كه آن ها نمي دانند از چه ابزار آماري براي حل مساله استفاده كنند. جدول زير يك راهنماي كلي در رابطه با انتخاب يك تحليل آماري مناسب مي باشد. لازم به ذكر است كه اين جدول تنها يك راهنماي كلي است و نبايد به عنوان يك قانون براي همه‌ي مسائل تلقي گردد. معمولا داده هاي شما مي تواند از چندين راه تحليل شوند كه همه ي آن تحليل ها درست هستند. جدول زير به شما در انتخاب تحليل هاي مناسب بر اساس تعداد متغيرهاي وابسته (كه در بعضي مواقع متغير پاسخ گفته مي شوند) و وضعيت متغيرهاي مستقل (كه در بعضي مواقع متغيرهاي پيشگو گفته مي شوند) كمك مي كند.در ادامه فایل آموزشی آورده شده است.

 

                               دانلود فایل


دسته بندی : دانلود جزوات آموزشی
برچسب‌ها: فرق آمار ناپارامتریک و پارامتریک, آزمون های آماری, متغیرها, تحلیل آماری پایان نامه

 

فرایند تهیه یک پرسشنامه علمی

نویسنده : ونوس | تاریخ : 12:10 - شنبه ۱۱ بهمن۱۳۹۳

پرسشنامه مجموعه ای است از سولات کتبی و غالبا مبتنی بر گزینه های مشخص که پاسخ دهنده جوابهای خود را بر آن درج می کند. به هنگامی که پژوهشگر دقیقا می داند در پی چیست و چگونه باید متغیرهای خود را اندازه گیری کند. پرسشنامه ابزاری کارآمد برای گردآوری اطلاعات به شمار می رود. پرسشنامه را می توان به طور حضوری یا از طریق پست میان پاسخ دهندگان توزیع کرد. همچنین می توان با اجرای آن به طور الکترونیکی داده های لازم را گردآوری کرد.در ادامه یک فایل آموزشی آورده شده است.

 

                                        دانلود فایل


دسته بندی : دانلود جزوات آموزشی
برچسب‌ها: پرسشنامه علمی, تهیه پرسشنامه به روش علمی, سوالات پرسشنامه, طراحی پرسشنامه

 

طرح تاگوچی

نویسنده : ونوس | تاریخ : 11:39 - شنبه ۱۱ بهمن۱۳۹۳

طرح های تاگوچی (Taguchi) برای اولین بار توسط آقای جنیچی تاگوچی که دارای مدرک دکتری مکانیک می باشد در سال ۱۹۸۷ در شرکت تویوتا ابداع گردید. مهندس تاگوچی طرح های خود را بر پایه تجربیات خود در شرکت تویوتا و نیز بر پایه طرح های عاملی بنا نهاد. به طور خلاصه می توان گفت آقای تاگوچی طرح های عاملی و عاملی کسری را در راستای تجربیات خود تعمیم داد.در ادامه یک فایل آموزشی آورده شده است.

 

                            دانلود فایل


دسته بندی : دانلود جزوات آموزشی
برچسب‌ها: طرح تاگوچی, طرح های عاملی, تاگوچی, تحلیل آماری

 

رگرسیون پواسون و کاربردهای آن

نویسنده : ونوس | تاریخ : 11:19 - شنبه ۱۱ بهمن۱۳۹۳

درآمار رگرسیون پواسون نوعی از تحلیل رگرسیون  و زیرمجموعه‌ای از مدل های خطی تعمیم یافته است که برای تحلیل داده‌های حاصل از شمارش به کار می‌رود. اگر \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n برداری از متغیر مستقل  و وابسته باشد، فرم زیر را می گیرد:

\log (\operatorname{E}(Y|\mathbf{x}))=\mathbf{a}' \mathbf{x} + b,\,

که در آن \mathbf{a} \in \mathbb{R}^n و b \in \mathbb{R}. می توان فرم بالا را به این صورت نیز نوشت:

\log (\operatorname{E}(Y|\mathbf{x}))= \boldsymbol{\theta}' \mathbf{x},\,

که در آن x بردار (n + 1)-بعدی از متغیرهاست. با داشتن پارامتر رگرسیون پواسون θ و بردار ورودی \mathbf{x}، می توان پیش بینی را به اینصورت بدست آورد:

\operatorname{E}(Y|\mathbf{x})=e^{ \boldsymbol{\theta}' \mathbf{x}}.\,
در ادامه یک فایل آموزشی آورده شده است.
                       
                                                                 
                                                                       دانلود فایل

دسته بندی : دانلود جزوات آموزشی
برچسب‌ها: رگرسیون پواسون, نرم افزار sas, رگرسیون پواسون و کاربردهای آن, رگرسیون

 

نمونه گیری گلوله برفی

نویسنده : ونوس | تاریخ : 20:28 - جمعه ۱۰ بهمن۱۳۹۳

نمونه گیری گلوله برفی یک روش نمونه گیری غیر احتمالی برای مواقعی است که واحدهای مورد مطالعه براحتی قابل شناسایی نباشند. بویژه هنگامی که این واحدها بسیار کمیاب  یا بخش کوچکی از یک جامعه خیلی بزرگ را تشکیل  می دهند.  در این روش آمارگیر پس از شناسایی یا انتخاب اولین واحد نمونه گیری از آن برای شناسایی و انتخاب دومین واحد نمونه گیری استفاده یا کمک می گیرد. به همین ترتیب واحدهای دیگر نمونه شناسایی و  انتخاب می شوند. این نمونه گیری می تواند به دو صورت خطی و  غیر خطی (نمایی) اجرا گردد.

Exponential Discriminative Snowball Sampling           Linear Snowball Sampling

برای مثال برای دستیابی به افرادی که به یک بیماری بسیار نادر مبتلا هستند می توان از این روش استفاده کرد. از مزایای استفاده از این روش می توان ارزانی سادگی و عدم نیاز به برنامه ریزی و کار فیزیکی گسترده در مقایسه با دیگر  روشهای نمونه گیری دانست. از معایب این روش می توان به  اریبی این نمونه گیری اشاره کرد. همچنین واحدهای اولیه نمونه گیری ممکن است  واحدهای معروفتر و  یا مشابه خود را معرفی کنند.در ادامه یک فایل آموزشی آورده شده است.

 

                               دانلود فایل


دسته بندی : دانلود جزوات آموزشی
برچسب‌ها: نمونه گیری گلوله برفی, نمونه گیری, انواع نمونه گیری, نمونه گیری غیر احتمالی

 

مقایسه زوجی طیف بوگاردوس، طیف تورستن، طیف لیکرت، طیف گوتمن

نویسنده : ونوس | تاریخ : 15:7 - پنجشنبه ۹ بهمن۱۳۹۳

برای سنجش پدیده ها و مفاهیم کیفی اجتماعی مقیاس یا طیف های متعددی وجود دارد که مشهورترین آنها به شرح ذیل است :

مقایسه زوجی طیف بوگاردوس، طیف تورستن، طیف لیکرت، طیف گوتمن

در ادامه یک فایل آموزشی آورده شده است.

 

                              دانلود فایل


دسته بندی : دانلود جزوات آموزشی
برچسب‌ها: طیف لیکرت, طیف گوتمن, طیف تورستن, طیف بوگاردوس

 

رگرسیون خطی فازی

نویسنده : ونوس | تاریخ : 14:58 - پنجشنبه ۹ بهمن۱۳۹۳

یکی از سؤالات پرکاربرد در حوزه ي ارتباط سنجي در رشته ي مديريت، ميزان تاثير تعدادي متغير مستقل بر يك متغير وابسته است كه با استفاده از تحليل رگرسيون (regression Analyze) بررسی می‌شود. رگرسيون به معناي بازگشت است و هدف آن كشف روند هاي گذشته در دوره ها و تعميم آن به آينده است. اولين بار فرانسيس گالتون با بررسي ارتباط بين قد والدين و پسران آنها مفهوم رگرسيون را معرفي كرد(1877). در تحليل  رگرسيون اثر يك (رگرسيون ساده) يا چند (رگرسيون چندگانه) متغير مستقل بر يك متغير وابسته بررسي مي شود.روش رگرسيون با بررسي داده هاي گذشته ، ميزان صحت و برازش مدل خود را تعيين مي كند. البته پيش‌بيني با استفاده از مدل رگرسيون در صورتي درست است كه ساير شرايط عمومي تغيير عمده اي نداشته باشد .. با استفاده از مدل های رگرسيونی می توان نحوه و شدت ارتباط بين متغيرها را در يک فرمت کلی مشخص نمود.در ادامه یک فایل آموزشی آورده شده است.

 

                                      دانلود فایل

 


دسته بندی : دانلود جزوات آموزشی
برچسب‌ها: رگرسیون خطی فازی, مدل های رگرسیونی فازی, رگرسیون خطی, رگرسیون در نرم افزار متلب

 

آمار زیستی مقدماتی

نویسنده : ونوس | تاریخ : 11:56 - پنجشنبه ۹ بهمن۱۳۹۳

يك متغير را مي‌توان در سطوح مختلف اندازه‌گيري كرد. انتخاب سطح مناسب براي اندازه‌گيري متغير مورد مطالعه باعث مي‌شود كه داده‌ها مورد گردآوري گوياي واقعيت مورد مطالعه باشند. به‌طور كلي چهار سطح يا مقياس براي اندازه‌گيري متغيرها مي‌توان منظور داشت: مقياس اسمي، مقياس رتبه‌اي، مقياس فاصله‌اي و مقياس نسبتي.در ادامه یک فایل آموزشی آورده شده است.

 

                                                دانلود فایل


دسته بندی : دانلود جزوات آموزشی
برچسب‌ها: متغیرها و انواع آن, انواع ضرایب همبستگی, آمار توصیفی, نمونه گیری و انواع آن, آمار استنباطی

 

آزمون های آماری در spss

نویسنده : ونوس | تاریخ : 16:33 - چهارشنبه ۸ بهمن۱۳۹۳

تحليل رگرسيون چند متغييري روش تحليل نيرومندي است كه در انواع مسايل مي توان از آن استفاده كرد و در تحقيقات جامعه شناسي، روانشناختي، اقتصادي و ... كاربرد دارد.از آن در متغيرهاي پيوسته و متغيرهاي طبقه اي استفاده مي شود و آن را مي توان با دو متغيير مستقل، سه متغير مستقل و يا بيشتر استفاده كرد. يكي از انواع روش هاي تحقيق توصيفي (غير آزمايشي) تحقيق همبستگي است. در اين نوع تحقيق رابطه ميان متغيرها بر اساس هدف تحقيق تحليل مي‌گردد(كلينجر، 1389: 12).رگرسيون تكنيكي است كه از طريق آن به  تغيير متغير وابسته از طريق تغييرات متغير مستقل يا  از طريق تركيب خطي دو يا چند متغير مستقل تبيين و پيش بيني مي شود . دقت و توانايي اندازه گيري در روش تحليل رگرسيون بالاست.در ادامه یک فایل آموزشی آورده شده است.

 

                                  دانلود فایل


دسته بندی : آموزش نرم افزار
برچسب‌ها: انواع ضرایب همبستگی, رگرسیون چند متغیری, آزمون های آماری در spss, تحلیل رگرسیون

 

ﻛﺎرﺑﺮد ﺗﻮزﻳﻊ واﻳﺒﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻮزﻳﻊ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﻣﺪت زﻣﺎنِ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ در روش ﭘﺮت

نویسنده : ونوس | تاریخ : 16:10 - چهارشنبه ۸ بهمن۱۳۹۳

برنامه ریزی و زمان بندی پروژه از دیرباز تا کنون مورد توجه بده است یکی از روش هاش مورد استفاده جهت زمان بندی پروژه روش PERT می باشد این روش همراه با فرضیات و تقریباتی مورد استفاده قرار می گیرد. از جمله ی ان فرض حاکم بودن توزیع بتا بر روی مدت زمان انجام فالیت است. در این مقاله سعی شده است فرض بکار گیری توزیع بتا و تخمین هایی برای ساده سازی این توزیع و تبدیل ان به توزیع نرمال وجود دارد مورد بررسی قرار گیرد. از این رواز توابع وایبل که قابلیت انعطاف پذیری فراوان دارد استفاده شده است. چرا که این توزیع با داشتن پارامتر های مختلف، قابلیت این را دارد که شکل توزیع واقعی حاکم بر داده ها را به خود گیرد.در ادامه یک فایل آموزشی آورده شده است.
 
                                   دانلود فایل

دسته بندی : دانلود جزوات آموزشی
برچسب‌ها: روش pert, زمان بندی پروژه, توزیع وایبل, روش پرت

 

برآورد چگالی به روش کرنل

نویسنده : ونوس | تاریخ : 14:42 - چهارشنبه ۸ بهمن۱۳۹۳

در آمار و احتمال، برآورد چگالی (به انگلیسی : Density estimation) به فرایند تخمینتابع چگالی احتمال  یک متغیر تصادفی با استفاده از نمونه‌های مشاهده‌شده از آن متغیر گفته‌می‌شود. معمولاً فرض می‌شود نمونه‌های مشاهده شده به طور تصادفی و مستقل براساس تابع توزیع احتمال، توزیع شده‌اند.

برای برآورد چگالی، دو راه وجود دارد: روش پارامتری که در آن شکل تابع چگالی مشخص است و فقط کافیست پارامترهای تابع تخمین‌زده شوند (مثلاً به کمک درست نمایی پیشینه)، یا روش‌های ناپارامتری  مانند هموارکردن به کمک هسته‌ها.در ادامه یک فایل آموزشی آورده شده است.

 

                                    دانلود فایل


دسته بندی : دانلود جزوات آموزشی
برچسب‌ها: برآورد چگالی به روش کرنل, براوردگر کرنل, تابع توزیع احتمال, روش های ناپارامتری

 

تحلیل آماری با نرم افزار spss

نویسنده : ونوس | تاریخ : 19:54 - سه شنبه ۷ بهمن۱۳۹۳

SPSS یکی از نرم افزارهای آماری می باشد که بیشتر دانشجویان علوم انسانی با آن سرو کار دارند در واقع هر جا که اسم پژوهش بیاید اس پی اس اس وارد کار می شود! این نرم  افزار تقریبا بیشتر آزمون های آماری را با خروجی ورد آماده می کند.پردازش و فراوری درست علمی داده های تحقیق جز لاینفک انجام تحقیقات قلمداد می شود. چه بسا تحقیقات بسیاری که علی رغم در اختیار داشتن داده های درست، به خاطر تشخیص و اجرای نادرست آزمون های آماری، یافته های شان از خطای بالا و قابلیت اتکای پایینی بخوردار است.در ادامه یک فایل آموزشی آورده ایم.

 

                                  دانلود فایل


دسته بندی : آموزش نرم افزار
برچسب‌ها: تحلیل آماری با نرم افزار spss, spss, نرم افزارهای آماری, آموزش spss

 

آخرین مطالب

» معرفی گروه و خدمات آن: ( دوشنبه ۳ تیر۱۳۹۲ )
» پرسشنامه سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی در سازمان ( شنبه ۹ اسفند۱۳۹۳ )
» تحلیل مسیر و اصول آن ( شنبه ۹ اسفند۱۳۹۳ )
» تحلیل مسیر و علت یابی در مدیریت ( شنبه ۹ اسفند۱۳۹۳ )
» نمونه گیری فضایی ( جمعه ۸ اسفند۱۳۹۳ )
» رگرسیون دو جمله ای منفی و کاربرد آن ( جمعه ۸ اسفند۱۳۹۳ )
» نگاهی به کاربردهای روش تحلیل محتوا ( جمعه ۸ اسفند۱۳۹۳ )
» مقدمه ای بر تکنیک تحلیل محتوا ( جمعه ۱ اسفند۱۳۹۳ )
» کدام آزمون آماری را برگزینیم ( شنبه ۱۱ بهمن۱۳۹۳ )
» فرایند تهیه یک پرسشنامه علمی ( شنبه ۱۱ بهمن۱۳۹۳ )
» طرح تاگوچی ( شنبه ۱۱ بهمن۱۳۹۳ )
» رگرسیون پواسون و کاربردهای آن ( شنبه ۱۱ بهمن۱۳۹۳ )
 
 
 

تحلیل آماری پایان نامه (152)     پایان نامه (90)     دانلود پایان نامه (76)     پایان نامه مدیریت (72)     تحلیل آماری (72)     خرید پایان نامه (71)     نرم افزار SPSS (69)     دانلود رایگان پرسشنامه (65)     مشاوره آماری (55)     spss (53)     دانلود رایگان پایان نامه (53)     دانلود پرسشنامه (46)     دانلود پرسشنامه استاندارد (37)     اس پی اس اس (33)     تحلیل عاملی (33)     رگرسیون (31)     آمار (29)     مدل یابی معادلات ساختاری (28)     متغیرها (26)     جامعه آماری (26)     دانلود رایگان (23)     لیزرل (22)     تحلیل مسیر (21)     آموزش spss (21)     پرسشنامه آزمون روانشناسی (21)     پرسشنامه (20)     آمار توصیفی (18)     پرسشنامه مدیریتی (17)     نمونه گیری (17)     معادلات ساختاری (16)     نرم افزار اس پی اس اس (16)     توزیع نرمال (16)     تحلیل آماری پایان نامه با spss (16)     همبستگی (15)     حجم نمونه (14)     تحلیل رگرسیون (14)     تحلیل واریانس (13)     آنالیز واریانس (13)     آزمون های آماری (13)     آموزش (13)     Lisrel (13)     رگرسیون خطی (13)     دانشگاه آزاد تنکابن (11)     تحلیل عاملی تاییدی (11)     تحلیل عاملی اکتشافی (10)     پروژه (9)     میانگین (9)     ضریب همبستگی (9)     سری های زمانی (9)     واریانس (8)     روش های نمونه گیری (8)     SEM (8)     تعیین حجم نمونه (8)     روایی (8)     رگرسیون لجستیک (8)     تحلیل اماری پایان نامه (7)     پایایی در پرسشنامه (7)     رگرسیون چند گانه در spss (7)     امار در جغرافیای انسانی (7)     پایایی (7)     طراحی پرسشنامه (7)     طرح آزمایش ها (7)     آمار استنباطی (7)     نرم افزار sas (7)     پرسشنامه الکترونیکی (7)     نرم افزار لیزرل (7)     آزمون های پارامتریک (7)     نرم افزار r (7)     آزمون فریدمن (7)     گرداوری داده ها (6)     دانشگاه ازاد تنکابن (6)     تحلیل آماری با spss (6)     آموزش اس پی اس اس (6)     طیف لیکرت (6)     تحلیل پروژه (6)     آزمون های ناپارامتریک (6)     آزمون های ناپارامتری (6)     داده کاوی (6)     آلفای کرونباخ (6)     آزمون کای دو (6)     متغیر مستقل (6)     متغیر وابسته (6)     تحلیل تشخیصی (6)     ماتریس همبستگی (6)     روش های پیمایش (6)     انواع ضرایب همبستگی (6)     آمار توصیفی در spss (5)     ضریب همبستگی اسپیرمن (5)     تحلیل عاملی در spss (5)     تحلیل کواریانس (5)     MANOVA (5)     مدل معادلات ساختاری (5)     ANOVA (5)     آنوا (5)     ضریب آلفای کرونباخ (5)     تحلیل اماری (5)     نرم افزار مطلب (5)     AHP (5)     Sas (5)     مشاهده (5)