X
تبلیغات
مشاوره،تحلیل آماری پایان نامه رضا بهرامی
 
 
 
مشاوره،تحلیل آماری پایان نامه رضا بهرامی

معرفی گروه و خدمات آن:

نویسنده : رضا بهرامی | تاریخ : 10:4 - دوشنبه 3 تیر1392

با سلام

گروه دانش آماری متشکل از تعدادی از کارشناسان و اساتید مجرب رشته آمار می­باشد که هدف آن اشاعه صحیح علم آمار است. این گروه سعی بر آن دارد تا با کمک به محققان و دانشجویان عزیز در تحلیل­های آماری و پروژه­های تحقیقاتی آنها در تمامی نقاط کشور، همانند قبل، گامی هر چند کوچک در به کار بردن صحیح روش­ها و تکنیک­های به روز آماری، بردارد. کلیه دانشجویان عزیز و محققان ارجمند و سازمان­ها و شرکت­هایی که نیاز به مشاوره اماری دارند می­توانند از طریق شماره تماس یا ایمیل های زیر با مدیریت موسسه تماس حاصل نمایند.

شماره تماس: 09397494052 (رضا بهرامی)

پست الکترونیک:                 r.bahrami21@yahoo.com               spss2021@gmail.com

    خدمات گروه عبارتند از:

1. تدریس خصوصی آمار در کلیه مقاطع

2. انجام انواع مختلف پروژه های آماری و تحلیل پایان نامه ها:

تحلیل مسیر، تحلیل عاملی، تعیین حجم نمونه و اجرای روش های مختلف نمونه گیری، تحلیل مولفه های اصلی، رسم انواع نمودارهای آماری، محاسبه ی آماره های توصیفی، محاسبه ضریب آلفای کرونباخ، محاسبه روایی و پایایی پرسشنامه، رسم جداول فراوانی و انجام محاسبات مربوطه، برازش مدل های رگرسیونی مناسب و تفسیر خروجی ها، آزمون نرمال بودن به همراه رسم نمودار، تحلیل رگرسیون، آزمون­های همبستگی(کندال، پیرسون،‌ اسپیرمن، همبستگی جزئی، کانونی و ...)، آزمون های مقایسه میانگین ها(جداول آنوا یا آزمون f، آزمون t یک نمونه ای،‌ آزمون t نمونه های مستقل، آزمون t نمونه های جفت شده)، انجام انواع آزمون های ناپارامتری(کی دو، دوجمله ای، کلموگروف اسمیرنوف، من ویتنی، کراسکال والیس، کندال، ککران، فریدمن، علامت یا نشانه، مک نمار)، ضریب همبستگی کانونی، AHP ،QFD ،DEA، تحلیل سلسله مراتبی، معادلات ساختاری، تحلیل تشخیصی، تحلیل ممیزی، تحلیل خوشه ای و ... با استفاده از نرم افزارهایSpss ،Minitab، Splus ، Lisrel، Amos ،Topsis ، Eviews ، Statistica ،SmartPLS، VisualPLS، GraphPLS ، PLS، DEA Solver، GAMS،Expert Choice

 ۳.رشته هایی که می‌توانند از خدمات آماری گروه بهره ببرند عبارتند از:

پزشکی، تربیت بدنی، شیمی، صنایع غذایی، کشاورزی، مدیریت، تمامی رشته های پزشکی، علوم انسانی، علوم اجتماعی، آمار، علوم تربیتی، منابع طبیعی، زمین شناسی، ادبیات، جغرافیا، تاریخ، علوم سیاسی، هواشناسی، زیست شناسی، مهندسی صنایع، فناوری اطلاعات وارتباطات ICT، برنامه ریزی شهری، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، پرستاری، ایمنی شناسی، علوم آزمایشگاهی، تغذیه، علوم رفتاری، علوم اقتصادی، کتابداری، بازرگانی، روان شناسی، جامعه شناسی، جمعیت شناسی، بهداشت کار، گردشگری، زبان انگلیسی، دندانپزشکی، بهداشت محیط، پژوهشگری، تجارت الکترونیک، مدیریت اجرایی، مدیریت MBA، مدیریت آموزشی، مدیریت بازرگانی، مدیریت صنعتی، روانشناسی و هررشته ای و در هر مقطع تحصیلی که به علم آمار نیاز دارد.


دسته بندی :
برچسب‌ها: پروژه آماری, تحلیل آماری, آموزش, آمار, مشاوره آماری

 

روایی پرسشنامه یا قابلیت اعتبار ابزار اندازه گیری

نویسنده : رضا بهرامی | تاریخ : 20:48 - جمعه 29 فروردین1393

مفهوم اعتبار (روايي) به اين سوال پاسخ مي‌دهد كه ابزار اندازه گيري تا چه حد خصيصه مورد نظر را مي سنجد. بودن آگاهي از اعتبار ابزار اندازه گيري نمي‌توان به دقت داده هاي حاصل از آن اطمينان داشت. ابزار اندازه گيري ممكن است براي اندازه گيري يك خصيصه ويژه داراي اعتبار باشد، در حالي كه براي سنجش همان خصيصه بر روي جامعه ديگر از هيچ گونه اعتباري برخوردار نباشد. براي مثال يك آزمون رياضي ممكن است براي سنجش توانايي رياضي دانش آموزان پايه پنجم ابتدايي از اعتبار لازم برخوردار باشد اما براي سنجش توانايي رياضي دانش آموزان پايه سوم راهنمايي فاقد اعبتار باشد.

 درادامه یک فایل آموزشی آورده شده است.

دانلود فایل 


دسته بندی :
برچسب‌ها: روایی پرسشنامه, جامعه آماری, طرحی پرسشنامه, اعتبار پرسشنامه

 

آشنائي با روش ها و آزمونهاي آماري

نویسنده : رضا بهرامی | تاریخ : 19:39 - جمعه 29 فروردین1393

در يک پژوهش جهت بررسي و توصيف ويژگيهاي عمومي پاسخ دهندگان از روش هاي موجود در آمار توصيفي مانند جداول توزيع فراواني، در صد فراواني، درصد فراواني تجمعي و ميانگين استفاده ميگردد. بنابراين هدف آمار توصيفي يا descriptive محاسبه پارامترهاي جامعه با استفاده از سرشماري تمامي عناصر جامعه است.

در ادامه یک فایل آموزشی در این باره آورده شده است.

دانلود فایل


دسته بندی :
برچسب‌ها: آزمون های آماری, آزمون های آمارای پارامتریک, آزمون های آماری ناپارامتریک, تخمین اماری, پارامتر

 

روش تحقیق همبستگی

نویسنده : رضا بهرامی | تاریخ : 17:6 - جمعه 29 فروردین1393

تحقيق همبستگي يکي از روش‌هاي تحقيق توصيفي (غيرآزمايشي) است که رابطه ميان متغيرها را براساس هدف تحقيق بررسي مي‌کند. مي‌توان تحقيقات همبستگي را براساس هدف به سه دسته تقسيم کرد: همبستگي دو متغيري، تحليل رگرسيون و تحليل کوواريانس يا ماتريس همبستگي. در اين زمينه در بخش اول قسمت تقسيم‌بندي روش‌هاي تحقيق براساس هدف توضيح لازم ارائه گرديد. بنابراين همبستگي براي بررسي نوع و ميزان رابطه متغيرها استفاده مي‌شود.

 

دانلود فایل


دسته بندی :
برچسب‌ها: تحقیق همبستگی, تحلیل رگرسیون, تحلیل کواریانس, ماتریس همبستگی, ضریب همبستگی

 

روش تحقیق تاکسونومی

نویسنده : رضا بهرامی | تاریخ : 15:20 - جمعه 29 فروردین1393

بطور كلي آناليز تاكسونومي عددي يك روش عالي درجه بندي ، طبقه بندي و مقايسه فعاليت هاي مختلف با توجه به درجه بهره مندي و برخورداري آن فعاليت ها از شاخص هاي مورد بررسي مي باشد. از توانايي هاي عمده اين روش آن است كه قادر است تا اينكه دو عمل را در كنار هم انجام دهد :  يكي اينكه مجموعه مورد بررسي را بر اساس شاخص هاي ارائه شده به زير مجموعه هاي همگن تقسيم كند و ديگر آنكه عناصر و اعضاء هر زير مجموعه همگن را درجه بندي كند.  اين روش همچنين به عنوان مدلي شناخته شده در برنامه ريزي هاي منطقه اي مطرح بوده كه داراي كاربردهاي گسترده و متنوع مي باشد.

دانلود فایل


دسته بندی :
برچسب‌ها: آنالیز تاکسونومی, زیر مجموعه های همگن, ماتریس داده ها, انحراف معیار, میانگین

 

آزمون نرمال بودن داده در SPSS

نویسنده : رضا بهرامی | تاریخ : 18:28 - پنجشنبه 28 فروردین1393

ابتدا چولگي و کشيدگي داده ها آزمون مي شود.  چولگي معياري از تقارن يا عدم تقارن تابع توزيع مي‌باشد. براي يک توزيع کاملاً متقارن چولگي صفر و براي يک توزيع نامتقارن با کشيدگي به سمت مقادير بالاتر  چولگي مثبت و براي توزيع نامتقارن با کشيدگي به سمت مقادير کوچکتر مقدار  چولگي منفي است.  کشيدگي  يا kurtosis نشان دهنده ارتفاع يک توزيع است.

دانلود فایل


دسته بندی :
برچسب‌ها: نرمال بودن داده ها, چولگی, نمودار هیستوگرام, توزیع نرمال, کشیدگی

 

جدول توزیع نرمال

نویسنده : رضا بهرامی | تاریخ : 15:0 - پنجشنبه 28 فروردین1393

توزیع نرمال حالت طبیعی بسیاری از اندازه‌های گردآوری شده پیرامون پدیده‌های طبیعی است. تابع احتمال این توزیع دارای دو پارامتر است میانگین (μ) و انحراف معیار (σ) است. مساحت زیر منحنی توزیع نرمال یک است. پراکندگی داده‌ها حول میانگین براساس انحراف معیار در شکل زیر نمایش داده شده است. بنابراین مشاهده می‌شود بیش از 99% مقادیر حول سه انحراف معیار از میانگین پراکنده شده است.

 

دانلود فایل


دسته بندی :
برچسب‌ها: تابع احتمال, انحراف معیار, جدول نرمال استاندارد, توزیع پیوسته, توزیع نرمال

 

آموزش تحليل مسير و اصول آن

نویسنده : رضا بهرامی | تاریخ : 13:58 - پنجشنبه 28 فروردین1393

تحليل مسير يا path analysis روش آماري كاربرد ضرايب بتاي استاندارد رگرسيون چند متغيرى در مدل هاى ساختاري است .هدف تحليل مسير به دست آوردن برآوردهاى كمى روابط علّى ( همکنشي يکجانبه يا کواريته) بين مجموعه اى از متغيرهاست.ساختن يک مدل علّي لزوماً به معناي وجود روابط علّي در بين متغيرهاي مدل نيست بلکه اين عليت بر اساس مفروضات همبستگي و نظر و پيشينه تحقيق استوار است.

دانلود فایل


دسته بندی :
برچسب‌ها: تحلیل مسیر, مفروضات تحلیل مسیر, آزمون مدل مفهومی, مدل های تحلیل مسیر, مدلهای مقدماتی در تحلیل مسیر

 

تحلیل عاملی

نویسنده : رضا بهرامی | تاریخ : 17:14 - سه شنبه 26 فروردین1393

از روش تحليل عاملي يا Factor Analysis جهت پي بردن به متغيرهاي زير بنايي يك پديده يا تلخيص مجموعه اي از داده‌ها استفاده مي‌شود. داده‌هاي اوليه براي تحليل عاملي، ماتريس همبستگي بين متغيرها است. تحليل عاملي، متغيرهاي وابسته از قبل تعيين شده اي ندارد. موارد استفاده تحليل عاملي را به دو دسته كلي مي‌توان تقسيم كرد: مقاصد اكتشافي و مقاصد تاييدي.

 

دانلود فایل


دسته بندی :
برچسب‌ها: متغیرهای وابسته, ماتریس همبستگی, تحلیل عاملی تاییدی, آزمون فرضیه, تحلیل عاملی اکتشافی

 

معرفی مدل یابی معادلات ساختاری به روش حداقل مجذورات جزیی :PLS-PM

نویسنده : رضا بهرامی | تاریخ : 12:57 - سه شنبه 26 فروردین1393

رويکرد PLS يا حداقل مجذورات جزئي، به عنوان نسل دوم روش‌هاي مدل‌يابي معادلات ساختاري افق‌هاي نويني را بروي محققان علوم رفتاري گشوده است. اين رويکرد به علت وابستگي کمتر به اندازه نمونه، سطح سنجش متغيرها، نرمال بودن توزيع و استفاده از ابزارهاي جا افتاده، رويکردي مناسب براي پژوهشگران محسوب مي‌شود. زيرا موارد بالا از جمله مشکلاتي هستند که اين پژوهشگران با آن مواجه هستند.

در ادامه یک فایل آموزشی در این رابطه آورده شده است.

دانلود فایل

مقاله تحقبقی


دسته بندی :
برچسب‌ها: معادلات ساختاری, حداقل مجذورات جزیی, تحلیل عاملی تاییدی, پژوهش های ساختاری, نرم افزار SmartPLS

 

جزوه تصويري آموزش مدل معادلات ساختاري با نرم افزار اموس , AMOS

نویسنده : رضا بهرامی | تاریخ : 14:56 - دوشنبه 25 فروردین1393

تحليل مسير يا path analysis روش آماري كاربرد ضرايب بتاي استاندارد رگرسيون چند متغيرى در مدل هاى ساختاري است .هدف تحليل مسير به دست آوردن برآوردهاى كمى روابط علّى ( همکنشي يکجانبه يا کواريته) بين مجموعه اى از متغيرهاست.در ادامه یک فایل آموزشی آورده شده است.                                      

 

دانلود فایل

جزوه تصویری 1 

جزوه تصویری 2                                                                                             


دسته بندی :
برچسب‌ها: مدل های ساختاری, تحلیل مسیر با آموس, تحلیل آماری, معادلات ساختاری آموس, تحلیل مسیر

 

روش نگارش مقاله علمی

نویسنده : رضا بهرامی | تاریخ : 12:41 - دوشنبه 25 فروردین1393

اولين گام در تهيه يک مقاله علمي-پژوهشي انتخاب موضوعي است که چيزي به علم اضافه کند. يک پژوهشگر تازه کار ممکن است تصور کند يک موضوع با اهميت در زمينه مديريت مانند TQM يا CRM يا موارد ديگري از اين دست يک موضوع بسيار علمي و قابل توجه است.                                                                          

در ادامه یک فایل آموزشی در این رابطه آورده شده است.

دانلود فایل


دسته بندی :
برچسب‌ها: چکیده, روش تحقیق, ادبیات جستجو, تجزیه و تحلیل داده ها, خلاصه و نتیجه گیری

 

دسته بندی روش های تحقیق

نویسنده : رضا بهرامی | تاریخ : 18:54 - یکشنبه 24 فروردین1393

براساس هدف پژوهش ها به پژوهش هاي بنيادي و کاربردي تقسيم مي شوند. البته آماردانان معتقدند  پژوهش ها براساس هدف به سه دسته تقسيم مي شوند: تحقيق بنيادي، تحقيق کاربردي و تحقيق و توسعه. با عنايت به ...

در ادامه یک فایل آموزشی در مورد دسته بندی روش های تحقیق آورده شده است.

 

دانلود فایل


دسته بندی :
برچسب‌ها: تحقیق توصیفی, تحقیق آزمایشی, تحقیق غیر ازمایشی, تحقیق همبستگی, تحقیق بنیادی

 

تفاوت سوال و فرضیه تحقیق

نویسنده : رضا بهرامی | تاریخ : 19:26 - چهارشنبه 20 فروردین1393

براساس مطالعه منابع متعدد به این نکته دست یافتم که همه مشکلات ریشه در برداشت غلط از یک واژه دارد و آن واژه Proposition است. واژه Proposition که در فارسی از آن با عنوان گزاره تحقیق یاد می شود یک تعریف دارد          

در ادامه یک فایل آموزشی در مورد تفاوت سوال و فرضیه آورده شده است.

دانلود فایل


دسته بندی :
برچسب‌ها: گزاره تحقیق, فرضیه آماری, فرضیه اصلی, فرضیه فرعی, هوش تجاری

 

مفاهیم و روش های نمونه گیری

نویسنده : رضا بهرامی | تاریخ : 13:41 - یکشنبه 10 فروردین1393

از آنجا که در سرشماري تمام واحدهاي جامعه بايد شمارش شود اين کار پرهزينه و وقت‌گير خواهد بود. براي صرفه جويي در وقت و هزينه مجبوريم روش ديگري را بکار بريم. در اينجاست که اهميت روش نمونه‌گيري آشکار مي‌شود. در ادامه یک فایل آموزشی در مورد مفاهیم و روش های نمونه گیری آورده شده است.

دانلود فایل


دسته بندی :
برچسب‌ها: نمونه گیری, نمونه, تحلیل مسیر, تحلیل عاملی, معادلات ساختاری

 

آخرین مطالب

» معرفی گروه و خدمات آن: ( دوشنبه 3 تیر1392 )
» روایی پرسشنامه یا قابلیت اعتبار ابزار اندازه گیری ( جمعه 29 فروردین1393 )
» آشنائي با روش ها و آزمونهاي آماري ( جمعه 29 فروردین1393 )
» روش تحقیق همبستگی ( جمعه 29 فروردین1393 )
» روش تحقیق تاکسونومی ( جمعه 29 فروردین1393 )
» آزمون نرمال بودن داده در SPSS ( پنجشنبه 28 فروردین1393 )
» جدول توزیع نرمال ( پنجشنبه 28 فروردین1393 )
» آموزش تحليل مسير و اصول آن ( پنجشنبه 28 فروردین1393 )
» تحلیل عاملی ( سه شنبه 26 فروردین1393 )
» معرفی مدل یابی معادلات ساختاری به روش حداقل مجذورات جزیی :PLS-PM ( سه شنبه 26 فروردین1393 )
» جزوه تصويري آموزش مدل معادلات ساختاري با نرم افزار اموس , AMOS ( دوشنبه 25 فروردین1393 )
» روش نگارش مقاله علمی ( دوشنبه 25 فروردین1393 )
 
 
 

آمار (21)     پایان نامه (15)     spss (14)     آموزش spss (12)     آموزش (12)     تحلیل آماری (12)     تحلیل مسیر (12)     معادلات ساختاری (12)     دانشگاه آزاد تنکابن (11)     رگرسیون (10)     تحلیل عاملی (9)     پروژه (8)     طرح آزمایش ها (6)     Lisrel (6)     دانشگاه ازاد تنکابن (6)     لیزرل (6)     مشاوره آماری (6)     تحلیل پروژه (5)     آنالیز واریانس (4)     AHP (4)     SEM (4)     نمونه گیری (4)     مدیریت (4)     انتخابات (4)     آموزش آمار (4)     مشاوره (3)     جغرافیا (3)     امار (3)     پیش بینی (3)     اس پی اس اس (3)     تعیین حجم نمونه (3)     پروژه آماری (3)     تحلیل سلسه مراتبی (3)     تحلیل پایان نامه (2)     آموزش رگرسیون (2)     ANOVA (2)     آلفای کارونباخ (2)     آموس (2)     تحلیل اکتشافی (2)     تحلیل تاییدی (2)     ناپارامتری (2)     تحلیل ممیزی (2)     تحلیل عاملی تاییدی (2)     تحقیق همبستگی (2)     انتخاب آزمون (2)     مثال آماری (2)     من ویتنی (2)     آموزش لیزرل (2)     PLS (2)     تحلیل رگرسیون (2)     اصول شمارش (2)     طراحی پرسشنامه (2)     چند متغیره (2)     آزمون فرض (2)     پایایی (2)     path analysis (2)     کروسکال والیس (2)     تحلیل خوشه ای (2)     توزیع نرمال (2)     انحراف معیار (2)     تحلیل واریانس (2)     مقایسه میانگین (2)     نمونه سوال آمار (2)     نرم افزار (2)     برنامه ریزی (2)     تنکابن (2)     برنامه ریزی شهری (2)     تحقیق در عملیات (2)     آموزش ریاضی (2)     ماتریس همبستگی (2)     اسمیرنوف (2)     طرح تکراری (2)     رگرسیون چندگانه (2)     مشاوره اماری (1)     طرح بلوک بندی (1)     طرح تصادفی (1)     باکس کاکس (1)     تبدیل داده ها (1)     کلموگروف (1)     Kolmogorov–Smirnov (1)     t test (1)     روایی پرسشنامه (1)     چولگی (1)     اعتبار پرسشنامه (1)     متغیر میانجی (1)     متغیر تعدیلگر (1)     متغیر کنترل کننده (1)     مفروضات تحلیل مسیر (1)     آزمون مدل مفهومی (1)     مدل های تحلیل مسیر (1)     مدلهای مقدماتی در تحلیل مسیر (1)     تابع احتمال (1)     جدول نرمال استاندارد (1)     توزیع پیوسته (1)     نرمال بودن داده ها (1)     نمودار هیستوگرام (1)     آنالیز تاکسونومی (1)     زیر مجموعه های همگن (1)     ماتریس داده ها (1)     تحلیل کواریانس (1)